Правила прийому до Комунального вищого навчального закладу Полтавської обласної ради «Полтавське музичне училище ім. М.В.Лисенка» в 2013 році

Провадження освітньої діяльності у  Комунальному вищому навчальному закладі Полтавської обласної ради «Полтавське музичне училище ім. М.В.Лисенка» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки (серія АВ № 529883, дата отримання – 02.11.2010 р., термін дії ліцензії  – 01.07.2015).

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Комунального вищого навчального закладу Полтавської обласної ради «Полтавське музичне училище ім. М.В.Лисенка» (надалі – Приймальна комісія) відповідно до              Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2013 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від  05.11.2012 р. № 1244 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України  13.11.12 р. за № 1902/22214.

    І. Загальні положення
1.1.    Комунальний вищий навчальний заклад Полтавської обласної ради «Полтавське музичне училище ім. М.В.Лисенка» (надалі – Училище) оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста зі спеціальності 5.02020401 «Музичне мистецтво» за спеціалізаціями: «Фортепіано», «Оркестрові струнні інструменти», «Оркестрові духові та ударні інструменти», «Народні інструменти», «Хорове диригування», «Спів», «Теорія музики» відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1).    
1.2.    До Училища приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
     Прийом до Училища на освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

    ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників
2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.
2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.
2.3. Училище здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом  Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які  повертаються після академічної відпустки.

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

 3.1. Фінансування підготовки фахівців в Училищі здійснюється:
за рахунок видатків обласного бюджету – за державним замовленням;
за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.
3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.
3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.


IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
    4.1. Порядок роботи Приймальної комісії Училища:
понеділок – п’ятниця:  з 09.00 до 17.00 (перерва з 12.00 до 13.00);
субота: з 09.00 до 14.00 (без перерви); неділя – вихідний день. 11 серпня 2013 року (неділя): з 09.00 до 14.00 (без перерви).
4.2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:
Етапи вступної компанії    Денна форма навчання
вступники на основі освіти
 базової загальної середньої    повної
загальної середньої
Початок прийому заяв та документів    1 липня 2013 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити творчий конкурс та складати вступні випробування, які проводить Училище     20 липня 2013 року
Строки проведення Училищем творчих конкурсів    11 – 31 липня 2013 року
(можуть проходити в декілька сесій)
Строки проведення Училищем      вступних   випробувань    21 – 31 липня 2013 року
Термін         оприлюднення рейтингового      списку вступників    не  пізніше 12 години   1 серпня  2013 року; другий – не пізніше 12 години  5 серпня 2013 року;  третій – не пізніше 12 години 8 серпня 2013 року
Терміни         зарахування вступників     за державним замовленням - 11 серпня;
за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності - не пізніше 25 серпня

    V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий навчальний заклад
5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Училища (далі — заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».
5.2. В заяві вступники вказують спеціальність та форму навчання.
5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:
документ державного зразка про  раніше  здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ,  і додаток до нього;
сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
медичну довідку за формою 086-о;
документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.
На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти та інших документів.
5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим  вибором оригінали або копії;
копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
медичну довідку за формою 086-о або її копію;
шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
5.5. Вступники мають право подавати сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий у 2013 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2012, або 2011,  або 2010, або 2009, або 2008 роки.
5.6. Усі  копії  документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.
5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів в Училищі.
5.8. Особи, які не подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів в Училищі:
громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;
особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.
5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.
5.10. Громадяни України, які у 2013 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.
5.11. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестату про повну загальну середню освіту, сертифікату (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому до Полтавського музичного училища ім. М.В.Лисенка.
5.12. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року № 1244 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №,№ 1902/22214, 1903/22215 ( Додаток № 8 ).
5.13. Вступник може подати заяву в паперовій формі або електронному вигляді не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) про участь у конкурсному відборі у кожному з них. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви)  реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви. Заяви, подані вступниками до приймальних комісій у паперовому вигляді та зареєстровані в Єдиній базі, обробляються приймальними комісіями.
5.14. Вступники,  які  подають  сертифікат з кількістю балів  з визначеного предмету нижче встановленої цими правилами прийому мінімальної кількості  балів, до участі у конкурсі не допускаються та на навчання не зараховуються.
5.15. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі в конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.
Письмове підтвердження адміністратора (розпорядника) Єдиної бази про недостовірність інформації, поданої вступником до вищого навчального закладу, є підставою для прийняття приймальною комісією рішення щодо відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (скасування наказу про зарахування).
5.16. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до Училища.
5.17. Факти ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів) та наявності підстав для вступу поза конкурсом, обробку даних в Єдиній базі фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви для участі в конкурсному відборі.
5.18. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

    VI. Вступні випробування та конкурсний відбір
6.1. Приймальна комісія Полтавського музичного училища  ім. М.В.Лисенка допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів  сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань, творчих конкурсів (див. додаток 5):
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – не нижче 124 балів з конкурсних предметів;
6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсного предмета (вступних екзаменів), творчих конкурсів, середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала  та вноситься до Єдиної бази.  Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”. Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною в додатку 7 до цих Правил.
6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 5.
6.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у                додатку 5. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із конкурсних предметів складає не менше 4.
6.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для  здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів творчих конкурсів, вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала. Оцінки з документа про базову  загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються  таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".
6.6. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.
Результати творчого конкурсу оцінюються окремо за кожний етап творчого конкурсу.
6.7. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
Результати творчого конкурсу оцінюються окремо за кожний етап творчого конкурсу.
6.8. Всі вступники зі спеціальності «Музичне мистецтво» складають вступні випробування з фаху у формі творчого конкурсу, який складається з двох етапів:
для вступників спеціалізацій «Фортепіано», «Оркестрові струнні інструменти», «Оркестрові духові та ударні інструменти», «Народні інструменти», «Спів»  – виконання сольної програми; музична грамота та сольфеджіо;
для вступників спеціалізації «Хорове диригування» – диригування; музична грамота та сольфеджіо;
для вступників спеціалізації «Теорія музики» – музична грамота та сольфеджіо; музична література та виконання програми на фортепіано.     
Вступники, які на вступних випробуваннях отримали хоча б за один етап творчого конкурсу оцінку нижче 124 балів за 200-бальною шкалою (від 100 до 200 балів) або нижче 4 балів за 12-бальною шкалою, до участі у конкурсному відборі не допускаються.
6.9. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються Училищем не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми творчих конкурсів оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Полтавського музичного училища ім. М.В.Лисенка.
6.10. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени та творчі конкурси у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах, творчих конкурсах та у конкурсному відборі не допускаються.
6.11. Апеляції на результати вступних екзаменів, творчих конкурсів, що проведені Полтавським музичним училищем ім. М.В.Лисенка, розглядає апеляційна комісія Училища, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора.
При незгоді з результатами вступних випробувань, абітурієнт на ім’я відповідального секретаря подає апеляційну заяву. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки повинна подаватись в день проведення усного (творчого) екзамену, а з письмового – не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки.
    Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило в присутності вступника. Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається. Апеляції з питань відсторонення, або запізнення на іспит не розглядаються. Порядок подання і розгляду апеляцій доводиться через засоби наочної агітації до відома абітурієнтів до початку випробувань.
6.12. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних  кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.
    
   VII. Цільовий прийом до Полтавського музичного училища  ім. М.В.Лисенка.
7.1. Цільовий прийом організовується:
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».
7.2. Особи, які вступають до Полтавського музичного училища                       ім. М.В.Лисенка на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти районних державних адміністрацій, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.
7.3. Установлена квота цільового прийому оголошуються разом з обсягом державного замовлення на підготовку фахівців з кожної спеціальності.
7.4. Учасники цільового прийому, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості», зараховуються за окремим конкурсом на навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Конкурс відбувається відповідно до суми набраних балів.
7.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

    VIII. Зарахування поза конкурсом
8.1. Зараховуються поза конкурсом:
особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю, відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;
діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;
члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).
8.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 8.1 цього розділу, установлюється рішенням приймальної комісії і становить не більше 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожної спеціальності, доведеного вищому навчальному закладу.
В зв’язку з встановленням такої квоти зарахування осіб, визначених пунктом 8.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

IX. Право на першочергове зарахування
9.1. Право на першочергове зарахування до Училища мають:
особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;
особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;
випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;
випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);
вступники, які отримали більшу кількість балів на творчому конкурсі.
9.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом  9.1 цих Правил.         

X. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників
 10.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.
10.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:
вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;
вступники, які зараховуються за конкурсом.
До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.
10.3. У межах кожної зазначеної в пункті 10.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:
за конкурсним балом від більшого до меншого;
з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.
10.4. У рейтинговому списку зазначаються:
прізвище, ім’я та по батькові вступника;
конкурсний бал вступника;
наявність підстав для вступу поза конкурсом;
наявність права на першочергове зарахування.
10.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті Полтавського музичного училища ім. М.В.Лисенка із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.

XI. Надання рекомендацій для зарахування
11.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається у межах обсягу державного замовлення.
11.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, п’ятий та восьмий дні після дня останнього вступного випробування.
11.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.
11.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії Училища.

XII. Реалізація права вступників на вибір місця навчання
12.1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 13.1, 13.2 розділу XIII цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти до приймальної комісії вищого навчального закладу.
Особи, які подали заяви в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 13.1, 13.2 розділу XІІІ цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані визначитись з обранням вищого навчального закладу, напряму (спеціальності), підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії обраного вищого навчального закладу, та подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому (при зарахуванні на місця державного замовлення або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів), або (при зарахуванні на місця, що фінансуються за кошти фізичних, юридичних осіб) подати копії зазначених документів разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.
12.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти та медичної довідки. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.
12.3. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

XIII. Коригування списку рекомендованих до зарахування
13.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних днів після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія Училища здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:
приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній  рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених правилами прийому, до приймальної комісії Училища);
анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених правилами прийому, до приймальної комісії Училища;
у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожною спеціальністю.
13.2. Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Вступники, які до 10 серпня включно не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.
13.3. Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.
Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.
Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією – не пізніше 25 серпня.
13.4. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XI  цих правил.

XIV. Наказ про зарахування
14.1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником вищого навчального закладу на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються приймальною комісією в Єдиній базі відповідно до рейтингового списку вступників, списків вступників, рекомендованих для зарахування за формами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 березня 2012 року № 384, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 травня 2012 року за № 711/21024, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті вищого навчального закладу у вигляді списку зарахованих.
14.2. Накази про зарахування на навчання надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
14.3. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 16.4 розділу XVІ цих Правил.
Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів  розглядається в день подання  вступником письмової заяви. На звільнені при цьому місця може проводитись додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (успішно склали вступні випробування), у цьому   вищому навчальному закладі відповідно до конкурсного бала.
14.4. Рішення щодо зарахування вступника на навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до рейтингового списку вступників.

XV. Додаткове зарахування до Полтавського музичного училища ім. М.В. Лисенка та зберігання робіт вступників
15.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Училища. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти, успішно склали вступні випробування, що проводились Училищем,  і не пройшли за конкурсом на навчання. На вакантні місця ліцензованого обсягу, що фінансуються за кошти фізичних і юридичних осіб, може проводитись додаткове конкурсне зарахування осіб, які вступали до цього або до іншого вищого навчального закладу на той самий напрям підготовки (спеціальність) і не були зараховані, за умови подання ними оригіналів документів.
15.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді), виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, яких не зараховано на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

XVІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Полтавського музичного училища ім. М.В. Лисенка
16.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники акредитованих засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу).
Для акредитації журналістів у Приймальній комісії необхідно:
подати заяву  керівника засобу масової інформації  на ім’я голови Приймальної комісії, в якій вказати прізвища, імена, по батькові журналістів, що акредитуються, копії реєстраційних документів засобу масової інформації.               
16.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.
16.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.
16.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для відрахування його з числа студентів.
16.5. Інформування громадськості про подання заяв на вступ до вищих навчальних закладів І - IV рівнів акредитації здійснюється за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформаційною системою «Конкурс».
Приймальна комісія Училища зобов’язана подавати у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

     додаток №1                    додаток №5                додаток №7              додаток №8

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dep Osvita4