Спеціальність 025 Спеціалізація "ТЕОРІЯ МУЗИКИ"

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ

СОЛЬФЕДЖІО

1.Написати одноголосний диктант в мажорній або мінорній тональності в обсязі 8 тактів в розмірі 2/4, 3/4 або 4/4. Інтонаційні труднощі - стрибки в мелодії, хроматизми; ритмічні - ноти з крапкою, шістнадцяті,

прості види синкоп, тріолі, паузи. Диктант програється 10 разів на протязі 20-25 хвилин.

2.Інтонаційні вправи (спів);

а) гами мажорні (3-х видів) та мінорні (3-х видів), та старовинні діатонічні лади до 6 знаків включно від різних ступенів;

б) інтервали - великі, малі, чисті, діатонічні тритони з розв'язанням на ступенях натурального мажору та мінору (вгору та вниз);

в) інтервали - збільшені та зменшені з розв'язанням (характерні - зб.5, зм.4 та зб.4, зм.4) в гармонічному мажорі та мінорі;

г) інтервали - чисті, великі, малі, тритони та характерні інтервали - від звука з розв'язанням;

д) акорди в тональностях мажору та мінору: головні тризвуки та їх обернення; зменшений та збільшений тризвук з розв'язанням, домінантсептакорд (Д 7) та його обернення, ввідні септакорди, септакорд II ступеня (ІІ7)

з розв'язанням вгору та вниз;

є) акорди від даного звука: мажорні та мінорні тризвуки та їх обернення; зменшений та збільшений тризвук; Д7 та його обернення, ввідні септакорди (малий та зменшений) вгору та вниз.

3. Слуховий аналіз (з 2-х програвань):

а) інтервалів у послідовності (4-6);

б) акордів в послідовності (4);

в) ладів у звукоряді або мелодії.

4. Спів по нотах з диригуванням у розмірах 2/4, 3/4, 4/4 та 6/8 однотональних мелодій з хроматизмами, відхиленнями в тональності І ст. родинності, що містять ритмічні труднощі: ноти з крапкою, паузи, зліговані ноти,

синкопи, тріолі, шістнадцяті у різних групах.

5. Творчі вправи:

а) створення мелодій із включенням окремих елементів інтервалів, акордів, ритмічних груп та ін.;

б) створення 2-го речення до даного 1-го та спів його з назвою нот;

в) підбір акомпанементу або ІІ-го голосу до даної мелодії.

Крім того, абітурієнти повинні показати навички транспонування одноголосних або нескладних двохголосних прикладів та павички роботи над двохголоссям (спів та гра, аналіз тощо).

МУЗИЧНА ГРАМОТА

1. Письмова робота з музграмоти включає:

а) приклад на групування тривалостей;

б)приклад на транспозицію 2 або 3- голосся);

в) побудова від даного звуку інтервалів та акордів;

г) визначення та побудова інтервалів та акордів в тональності;

д)знання побудови хроматичної гами.
Робота пишеться 45 хвилин.

2. На усному іспиті абітурієнт повинен показати знання:

а) фортепіанної клавіатури, назви октав, літерного позначення звуків, тривалостей, пауз, нот в скрипічному та басовому ключах;

б) основних видів метру та розміру; темпів та їх позначення;

в) мажорних та мінорних ладів 3-х видів (натурального, гармонічного та мелодичного), старовинних діатонічних ладів;

г) знання мажорних та мінорних тональностей до 7 зн. включно, квінтовий круг
тональностей; паралельні, однойменні енгармонічно-рівні тональності та родинні тональності;

д) інтервалів на ступенях натурального мажору та мінору (чистих, малих, великих, діатонічних тритонів) та збільшених і зменшених в гармонічних ладах

(зб.2, зм.7, зб.4, зм.5, зб.5, зм.4) з розв'язанням вгору та вниз;

інтервалів, побудованих від звука вгору та вниз; енгармонізму інтервалів;

є) акордів: від звука (вгору та вниз), тризвуки 4-х видів, обернення мажорних і мінорних тризвуків, домінантсептакорд (Д7) з оберненнями, ввідні септакорди, а також, в тональності головні тризвуки та їх обернення,

септакорд V ступеня з оберненнями, VII та II ступеня;

ж) побудову хроматичних мажорних та мінорних гам.

На усному екзамені передбачається перевірка набутих практичних навичок щодо вищеозначеного теоретичного матеріалу, а саме: побудова та розв'язання інтервалів, акордів, визначення, перелік або гра гам, ладів,

тональностей, інтервалів, акордів та ін. (на фортепіано або усно).

МУЗИЧНА ЛІТЕРАТУРА та ФОРТЕПІАНО

Абітурієнт повинен:

• виявити знання: предмету музичної літератури в обсязі програми ДМШ всіх років вивчення

(життєвий і творчий шлях композитора, аналіз музичних творів,

визначення фрагментів музичних творів (10-15) на слух);

• виявити вміння аналізувати музичний твір, визначити образний зміст головноготематизму;

• виявити знання головних особливостей музичних жанрів та музичних форм,

що зустрічаються у програмних творах;

• виявити знання музикознавчих термінів;

• виявити знання народно - пісенної творчості (заспівати відомі народні пісні соло

або у власному супроводі);

• виявити навички володіння музичним інструментом і голосом

(зіграти чи заспівати головні теми творів, що аналізуються);

• виявити загальний рівень культури, знання найважливіших явищ історії суспільства,

літератури, живопису.

• виконати програму на музичному інструменті: твір крупної форми, поліфонію,п'єсу, етюд.

Dep Osvita4